TURISTIKU PODPORUJÍ
61 431 turistů a cestovatelů
108 494 výletů, turistických cílů, tras a cestopisů
1 350 935,- odměny za články

Podmínky soutěže na Turistika.cz

Přihlášení musí být starší 18 let.

Vstupem do soutěže a odesláním soutěžní odpovědi nebo hlasováním v soutěží, souhlasí soutěžící nebo hlasující se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

V případě, že se uživatel aplikace stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže.

Zasláním soutěžní fotografie do soutěže soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní dílo, autorská díla, umělecké výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobních údajů osob zachycených v soutěžním díle využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový).

Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit.

Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli nebo pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoli škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložení pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen ji v plném rozsahu uhradit.

Odesláním soutěžního díla do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, tj. zejména že nositelem práv výrobce zvukově obrazového záznamu, nositelem práv výrobce všech zvukových záznamů zaznamenaných v soutěžním příspěvku, nositelem práv ke všem uměleckým výkonům zaznamenaným v soutěžním příspěvku a jediným autorem audiovizuálního díla a děl audiovizuálně užitých zaznamenaných v soutěžním příspěvku.

Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžního příspěvku pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě.

Zasláním videa, fotografií či textu potvrzuji, že jsem autorem dodaných fotografií nebo videa, že tyto fotografie nebo video jsou původní a že jsem autorem dodaného textu. Zveřejněním videa, fotografií a textu na stránkách Turistika.cz nevznikne společnosti Turistika.cz, s. r.o. žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na videu, fotografii nebo textu zobrazeny nebo popsány. Zveřejněním videa, fotografií nebo textu na stránkách Turistika.cz nebo v jiných médiích nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob. Uděluji Turistika.cz, s.r.o. nevýhradní licenci k užití vložené fotografie a textu ke všem způsobům jejich užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Beru na vědomí, že nemám právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence je udělována s právem udělovat podlicence a s právem translativního převodu licence. Turistika.cz může užít fotografie a text vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní podobě, ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého jejich úpravou a jinou jejich změnou, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru.

Pokud není určeno jinak a soutěž je uskutečňována prostřednictvím formuláře přímo na stránkách Turistika.cz, jsou soutěžící tříděni podle správných odpovědí a po ukončení soutěže je příslušný počet výherců náhodně vylosován počítačovým systémem.

Pořadatel si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat.

Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá pořadatel za jejich případně stažení či užití třetími osobami.

Účast v soutěži a výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti Turistika.cz. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek od společnosti Turistika.cz nebo partnera soutěže. Technickým provozovatelem je Turistika.cz, s.r.o.